กษัตริย์ผู้สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์เพื่อปวงชน "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ (อุทกพลวัต)"

12 ต.ค. 2560 | 12:14:18
กษัตริย์ผู้สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์เพื่อปวงชน "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ (อุทกพลวัต)"
สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 29162 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ว่า “อุทกพลวัต” มีความหมายว่า กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหล สิ่งประดิษฐ์นี้ได้นำไปติดตั้งที่บริเวณคลองลัดโพธิ์ ส่งผลให้เมื่อน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 มีผลทำให้น้ำไม่ท่วมในบริเวณนั้น ทั้งที่เกือบทุกปีก่อนหน้านี้น้ำท่วมตลอดมา
สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูกกระหม่อมถวายครั้งนี้สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริให้คณะทำงานฯ ดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
ซึ่งคณะทำงานฯ ได้สนองพระราชดำริทั้งแบบหมุนตามแนวแกนตั้งและแบบหมุนขวางการไหล พร้อมโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์โดยเริ่มทดลองเดินกังหันพลังน้ำต้นแบบทั้ง 2 แบบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ต่อมาในเดือนเมษายน 2553 ได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหมุนตามแนวแกนตั้งนำไปติดตั้งที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุจังหวัดชัยนาท และประตูระบายน้ำช่องแค่ จังหวัดนครสวรรค์
การนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในพระปรมาภิไธย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ให้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ว่า “อุทกพลวัต” (อุ-ทด-พน-ละ-วัด) มีความหมายว่า กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหล
โปรโมทโพสต์
 

Share this: